اینک شکلات فروشی/طراحی گیمو

توصیف و تشریح این متن توسط معماران ، انجام شده است. ما از ابهام و مغایرت برای رساندن و بیان”شیرین بودن”و”بدون شیرینی”استفاده میکنیم.تجارت محله،قسمتی از زندگی ماست ،اما شکل ماشینی (بنا ها و مغازه ها) بدون هرگونه شکوه و عظمت است و ما همیشه چنین چیزهایی را در اطراف خود نادیده می انگاریم.

اولین مطلب

ما اماده هستیم برای شرومع و این مطلب تستی هست