اینک شکلات فروشی/طراحی گیمو

توصیف و تشریح این متن توسط معماران ، انجام شده است. ما از ابهام و مغایرت برای رساندن و بیان”شیرین بودن”و”بدون شیرینی”استفاده میکنیم.تجارت محله،قسمتی از زندگی ماست ،اما شکل ماشینی (بنا ها و مغازه ها) بدون هرگونه شکوه و عظمت است و ما همیشه چنین چیزهایی را در اطراف خود نادیده می انگاریم. شکل ظاهر”no sweet”به قصد شکستن چنین وضعیتی طراحی شده و با ظاهری عادی و آرام در اطراف ما نهان گشته، و بدون هیچ گونه ادا و اطواری با زندگی روزمره ما عجین شده است.

برند “no sweet”تحت شرکت شیالینجو یک نام مغازه ی برجسته و متمایزی است .برای رساندن”شیرین بودن”ویا”شیرین نبودن”،ملزومات جدیدی پیشنهاد شده است تا چه نوع روشی را برای مداخله و ملحظات فضا و مکان به کار ببریم.

از لحاظ فضای داخل ،در فضای کمتر از 50متر مربع ،نه تنها تمام کارکرد های یک مغازه دسر(شیرینی)فروشی را برآورده میکند،بلکه تداخلی که توسط ستون های تکیه گاه ایجاد شده را نیز از میان برمی دارد تا دارای طول یک طرفه به اندازه یک متر برای فضا باشد. از نظر ظاهر و خارج مغازه، این نه تنها منعکس کننده ی آگاهی به برند است بلکه تا آن جا که ممکن است از مغایرت با محیط جلوگیری می کند.

ما در این اندیشه هستیم تا یک نوع نشانه و علامت ، از برند خودمان را به نمایش بگذاریم و با طراحی شکل خاص هندسی از یک ” پرتقال” در فضای مغازه ،این ایده را نشان دهیم. این فضا ، از یک جعبه در مقیاس ساده وکوچک به عنوان پایه ی آن پرتقال استفاده می کند که این جعبه ی پرتقال به عنوان شکل هندسی دیگری است ،که پرتقال درون آن قرار گرفته است. از این پرتقال در درون جعبه ،به عنوان استفاده ی تازه از مکان و فضا با ایجاد حفره در قسمت هایی که با هم هم پوشانی دارند استفاده شده است.

ویترین دسر (شیرینی)، دستگاه قهوه ساز، و میز سرویس در یک مجموعه کامل و هماهنگ به هم پیوسته است. جای دنج داخل در قسمت انتهایی، به شکل یک بلوک افقی خواهد بود و سپس، ستون های تکیه گاهی عمودی ، آن ها را قطع خواهد کرد تا بدنه ی ساختاری جدیدی ایجاد کند، با پیکره ای که به سبک یک روبان ابریشمی از هوا معلق است. این نه تنها ضرورت های کاربردی را برآورده می کند و از لحاظ بصری بعد سوم را افزایش می دهد، بلکه مسئله و تداخل ستون تکیه گاهی را برای فضا و مکان حل می کند. بعد از تکمیل کردن و شکل دادن به فضا، ما از نور، مواد و رنگ برای رساندن مفهوم ابهام مغایرت ” بدون شیرینی” استفاده می کنیم.

نور گرم در یک فضای کروی ، بلوکه های ساختاری و بافت را گاهی مبهم و گاهی روشن می کند . همراه با زاویه ی دید افراد از طریق پخش و انتشار نور سطح دیوار با بافت نارنجی، جو فضا آرام و مبهم خواهد شد تا با سطح دیواره خارجی از سنگ گدازه مغایرت ایجاد کند.